Bizi takip edin
|
EN

Kariyer Yönlendirme Merkezi

Staj Raporunda Cevaplanacak Sorular

SORU 1- Staj yaptığınız kuruluşla ilgili aşağıdaki bilgileri veriniz.

(En fazla 2 sayfa):

 1. Kuruluşun adı ve adresi
 2. Faaliyet alanı
 3. Kuruluşun gelişimini tanıtan kısa tarihçesi
 4. Varsa bağlı bulunduğu üst kuruluş ve mevcut tesisleri
 5. Kuruluşta çalışan eleman sayısı ve niteliklerine göre sınıflandırılması (işçi, teknisyen, mühendis, idari personel v.b.)
 6.  Üretici kuruluşlar için: İmal edilen mallar, üretim kapasitesi, temel hammaddeleri, malzeme tedarik yöntemleri, yıllık üretim miktarları ve hedef pazarları.
 7. Hizmet kuruluşları için: Sunulan hizmetler, hizmet kapasitesi, temel girdileri ve hedef pazarları.

SORU 2- Kurumun örgüt şemasını çizerek;  üretim/hizmet ve genel işletmecilik fonksiyonlarının hangi kısımlar tarafından yerine getirildiğini, birimler arası ilişkileri, yetki ve sorumlulukları belirtiniz.

Kurumun iktisadi bir mal/hizmet üretmek ve/veya pazarlamak şeklinde tanımlanan amaçlarını yerine getirebilmesi için gerçekleştirmek zorunda olduğu faaliyetlere işletmecilik fonksiyonları denir ve şu başlıklar altında toplanır:

 •         Yönetim
 •         Üretim
 •         Pazarlama
 •         Finans ve Muhasebe
 •         Personel / İnsan Kaynakları
 •         Araştırma-Geliştirme
 •         Halkla İlişkiler

Yönetim, işletmenin kuruluş amacına ulaşmak için insanların faaliyetlerini planlama, örgütleme, koordine etme, yöneltme ve denetleme faaliyetlerinden oluşan bir süreçtir. Planlama; neyin, ne zaman, nasıl ve kimlerle yapılacağının belirlenmesi ve kararlaştırılması, Örgütleme; planlama aşamasında saptanan amaçlara ve bunlara ulaşmak üzere belirlenen yollara uygun bir örgüt kurulması, Yöneltme; örgütsel iletişim, iş görenlerin motivasyon düzeyi ve yöneticilerin liderlik vasıflarını kullanarak örgüt işlerliğinin etkinleştirilmesi, Koordinasyon; iş görenlerin çabalarının birleştirilmesi, zaman bakımından ayarlanması, ortak amaca varabilmek için faaliyetlerin birbiri ardı sıra gelmelerini ve iç içe geçip birbirlerini bütünlemelerinin sağlanması, Denetim; işletme faaliyetlerinde neyin, nasıl ve hangi ölçüde gerçekleştiğinin tespit edilmesi demektir.  

SORU 3- Staj dönemi içerisinde yabancı dillerinizi kullanma imkânı buldunuz mu? Hangi dilde?

Evet/Hayır şeklinde cevaplandırınız ve hangi dilleri kullanma imkânı bulduğunuzu belirtiniz.

SORU 4- Staj yaptığınız kurumda; üretim ve hizmet sürecinde verimliliği arttırabileceğini düşündüğünüz görüş ve önerileri belirtiniz.

SORU 5- Staj sırasında gerçekleştirdiğiniz görevleri listeleyiniz ve bu görevlerle ilgili olarak yaptıklarınızı açıklayınız. Varsa görsel dokümanları Staj Raporuna ekleyiniz.

SORU 6-Almış olduğunuz teorik eğitimin ne tür uygulamalarını gördünüz? Açıkça belirtiniz. Örnek veriniz.

SORU 7- Stajın size ne kazandırdığını bir paragrafla anlatınız.

 

NOT: Staj raporunuzu teslim etmeden önce ilgili Bölüm Staj Komisyonu üyeleri ile görüşüp ilave soru olup olmadığından emin olun.

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.